Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Lokalowo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa, NIP 5223080151, REGON 366159636, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000655118, kapitał zakładowy 50 000 złotych, zwaną dalej „Administratorem” - w ramach serwisu internetowego Lokalowo.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem hello@lokalowo.pl.
 3. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.
 4. Podmiot publikujący odpłatnie w ramach Serwisu Informacje, o których mowa w pkt 6, zwany jest dalej „Klientem”.
 5. Serwis jest portalem internetowym przeznaczonym do promocji lokali oraz firm, zapewniających usługi w zakresie rozrywki, gastronomii i w podobnych branżach.

Publikacja Informacji w Serwisie

 1. W ramach Serwisu Administrator zapewnia odpłatną możliwość publikowania Informacji o lokalach usługowych, imprezach i innego rodzaju usługach w celu promocyjnym i marketingowym. Publikacja dokonywana jest na odrębnej podstronie w ramach Serwisu.
 2. Umowa o publikację Informacji w Serwisie, o treści określonej niniejszym Regulaminem, może zostać zawarta wyłącznie z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną, lub jednostką organizacyjną.
 3. Administrator może z dowolnych przyczyn odmówić zawarcia umowy z danym podmiotem i publikowania Informacji na jego temat w Serwisie.
 4. Warunkiem opublikowania Informacji jest opłacenie z góry półrocznego lub rocznego wynagrodzenia za publikację w Serwisie. Wynagrodzenie uiszcza się odrębnie za każdą publikowaną Informację.
 5. Szczegółowy zakres Informacji oraz wynagrodzenie za publikację w Serwisie wynika z cennika umieszczonego w Serwisie. Administrator może czasowo obniżyć wynagrodzenie lub znieść odpłatność publikowania Informacji.
 6. Administrator jest zobowiązany zapewnić Klientowi realizację wszystkich usług wskazanych w cenniku Serwisu w momencie dokonywania płatności wynagrodzenia, przez cały okres, za jaki opłacono wynagrodzenie.
 7. Za treść Informacji odpowiedzialność ponosi Klient.
 8. Klienci zobowiązani są do formułowania Informacji w sposób zgodny z prawdą, rzetelny, zgodny z przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 9. Klient oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.
 10. Administrator nie ingeruje w żaden sposób w merytoryczną treść Informacji ani nie odpowiada za tę treść (również w wypadku, gdy treść Informacji jest na zlecenie Klienta redagowana przez Administratora). Administrator może jednak usunąć Informację w części lub w całości, jeżeli poweźmie wiarygodną informację, że Informacja ta narusza przepisy prawa, dobre obyczaje lub zawiera informacje nieprawdziwe lub nierzetelne. Usunięcie Informacji nie narusza prawa Klienta do publikacji nowej Informacji, zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 11. Informacje nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 12. Administrator nie jest stroną umów zawieranych przez Klienta z Użytkownikami Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez jedną stronę takiej umowy drugiej stronie, a w szczególności za szkody wynikające z nienależytego wykonywania umów.
 13. Usługi świadczone przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu obejmują wyłącznie zapewnienie prawidłowego działania Serwisu.
 14. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Informacją, nieosiągnięcie pożądanych wyników sprzedażowych i marketingowych przez Klienta, rzetelność Informacji ani spełnianie przez Klienta wymogów wynikających z prawa konsumenckiego lub innych przepisów prawa.

Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest nieodpłatne.
 2. Administrator zobowiązuje się zapewnić Użytkownikom możliwość:
  a. Przeglądania treści Informacji opublikowanych w Serwisie,
  b. Utworzenia konta Użytkownika,
  c. Publikowania opinii, recenzji i ocen na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu zawarte są w „Polityce dotyczącej plików cookies i podobnych technologii”, dostępnej w Serwisie.
 5. Użytkownik może publikować w Serwisie recenzje, opinie i oceny dotyczące Informacji opublikowanych w Serwisie. Recenzje powinny być formułowane w sposób zgodny z prawdą, rzetelny, nienaruszający praw osób trzecich, oraz zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 6. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu recenzje naruszające punkt poprzedni.
 7. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.
 8. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.
 9. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.
 10. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.
 11. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.
 12. Administrator nie jest stroną umów zawieranych przez Klienta z Użytkownikami Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez jedną stronę takiej umowy drugiej stronie, w tym za szkody wynikające z nienależytego wykonywania umów. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się przez Klienta ze zobowiązań związanych z przeprowadzaniem konkursów dla Użytkowników, wydawaniem kuponów i rabatów, lub organizacją imprez i eventów.

Rozwiązanie umowy z Klientem

 1. Klient ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia wszystkich opublikowanych Informacji. Rozwiązanie umowy przez Klienta nie uprawnia go do zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia za publikację w Serwisie.
 2. Administrator ma prawo rozwiązać niniejszą umowę i usunąć Informacje opublikowane przez Klienta, który naruszył postanowienia Regulaminu. W takim wypadku Administrator zwraca Klientowi część wynagrodzenia proporcjonalną do niewykorzystanego okresu publikacji Informacji.

Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem

 1. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie.
 2. Administrator ma prawo rozwiązać niniejszą umowę i usunąć konto Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:
  a. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,
  b. zmiany danych Administratora,
  c. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.
 2. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika i Klienta nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.
 3. O zmianie Regulaminu Użytkownicy i Klienci są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Użytkownikowi i Klientowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.
 5. rawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.
 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Lokalowo.pl.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator - Lokalowo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa, NIP 5223080151, REGON 366159636, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000655118, kapitał zakładowy 50 000 złotych.
 3. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem hello@lokalowo.pl.
 4. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:
  a. imię i nazwisko
  b. adres poczty elektronicznej e-mail
  c. adres korespondencyjny
  d. numer telefonu
  e. data urodzenia
  f. wizerunek (awatar)
 5. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą w celu umożliwienia korzystania z portalu Lokalowo.pl, świadczenia usług Użytkownikowi, realizacji zawartych umów i marketingu bezpośredniego Administratora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
 7. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.
 9. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłącznie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.
 11. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.
 1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików typu "cookies", przez które należy rozumieć niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu: utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła; tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców; prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika; tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź usunięcia jakichkolwiek plików, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 2. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w celu uniemożliwienia przechowywania plików typu „cookies” na jego komputerze.